• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย NONGHOI ROYAL PROJECT FOUNDATION

                            ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย  NONGHOI  ROYAL  PROJECT  FOUNDATION

                โครงการหลวงหนองหอย  เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น 1 ใน 35 โครงการหลวงของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองหอยเก่า ระยะทางจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงศูนย์พัฒนาฯ  ประมาณ  36 กม.  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 –1,250  เมตร  อุณหภูมิสูงสุด  33  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุด  4  องศาเซลเซียส    มีพื้นที่ในความดูแลทั้งหมด  12,941  ไร่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง  ลีซอ  จีนฮ่อ  และคนพื้นเมือง   บริเวณภายในโครงการแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ

            1.  งานวิจัย  ทดสอบและสาธิต   เพื่อดำเนินงานวิจัย  และทดลองเกี่ยวกับพันธ์พืชผักชนิดต่าง ๆ  โดยเฉพาะการทดลองผักชนิดใหม่ ๆ  พันธุ์ใหม่ ๆ  รวมทั้งพืชสมุนไพร  ตลอดจนถึงงานทดลองเกี่ยวกับการปลูกพืชในสารละลาย  (Hydroponic)  การปลูกผักในโรงเรือนโดยระบบการให้ปุ๋ยทางน้ำ  (Fertigation)  การทดสอบผลิตผักโดยไม่ใช้ดินในผักกินผล (Fruit  Vegetable  in  Soiless  Culture)

          2.  งานพัฒนาและส่งเสริม   มูลนิธิโครงการหลวงดำเนินงานร่วมกับส่วนราชการในรูปคณะทำงาน  โดยผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์ ทำหน้าที่ประสานคณะทำงาน ข้าราชการกองพัฒนาเกษตรที่สูงเป็นเลขานุการฯ  ประกอบด้วย

            พืชผัก  หนองหอยเป็นแหล่งที่เกษตรปลูกพืชผักที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโครงการหลวง  โดยเป็นการส่งเสริมการปลูกผักตามแผนการตลาด  จำนวน  39  ชนิด  เช่น  ผักกาดหอมห่อ  ผักกาดหางหงษ์   กระเทียมต้น   ปวยเล้ง  บีท  ต้นหอมญี่ปุ่น  แครอท  มะเขือเทศ   เอ็นไดว์  ฯลฯ

            ไม้ผล   ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้ผลจำนวน  5  ชนิด คือ บ๊วย  พีช  พลัม  พลับ   และอโวคาโด  นอกจากนั้น   ยังมีสตรอเบอรี่พันธ์พระราชทาน 70

            ไม้ดอก   ส่งเริมการปลูกแตติสเพอร์ซิอาย

            พืชสมุนไพร   ส่งเสริมการปลูกโรสแมรี่

            พืชอื่น ๆ   เช่น  ดอกไม้แห้ง   ไผ่ตง   ถั่วขาว   และกาแฟ

            นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาในรูปของ ผู้ที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งทางโครงการหลวงได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านการให้ความรู้ คำแนะนำ  ปรึกษาทางด้านการเกษตร  แก่ผู้ที่สนใจเข้าดูงานหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป


จำนวนผู้เข้าชม : 307689

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม