• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ THE BOTANICAL GARDEN ORGANIZATION

                       สวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

            THE  BOTANICAL  GARDEN  ORGANIZATION

            สวนพฤกษ์ศาสตร์สิริกิติ์  เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ตั้งอยู่ตำบลแม่แรม  จัดเป็นสถาบันทางวิชาการ  ที่มีองค์ประกอบสำคัญหลายประการรวมอยู่ด้วยกัน  ที่เป็นลักษณะเด่นได้แก่  การมีพรรณไม้หลากหลายนานาชนิด  ทั้งพืชเดิมและพืชต่างถิ่นที่ทราบชื่อและที่มาแน่นอนนำมาจัดปลูกร่วมกันอย่างเป็นระบบในพื้นที่ขนาดใหญ่  มีการให้ชื่อถูกต้องจัดเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านพืช  ทั้งการอนุรักษ์และขยายพันธ์ศูนย์การวิจัยค้นคว้า  ศูนย์พัฒนาบุคลากร   ศูนย์รวมข้อมูลเอกสารอ้างอิงและสิ่งพิมพ์เผยแพร่  เป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคสนามและพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์  ตลอดจนให้การพักผ่อนหย่อนใจ  ความสุนทรีย์และสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไป

            สวนพฤกษศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้น  เพื่อให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแท้จริงเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ไทยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพืช  ทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  อนุรักษ์  ผลิตบุคลากรและให้บริการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะเป็นสถานที่เผยแพร่ความสวยงาม  และคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทย  ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วโลก

            เป็นศูนย์รวมพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ   ที่มีอยู่ในประเทศ   โดยเฉพาะพรรณไม้ไทยรวมถึงพรรณไม้ต่างประเทศ  ที่มีการตรวจสอบชื่อถูกต้อง  นำมาจัดปลูกให้สวยงาม  ร่มรื่น   เป็นหมวดหมู่อย่างสอดคล้องผสมผสาน  มีการจัดติดป้ายชื่อบอกถึงที่มีและประโยชน์ต่าง ๆ  ชัดเจน

            เป็นศูนย์อนุรักษ์และขยายพรรณพืช    โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น   ไม้หายาก   กล้วยไม้  และพืชสมุนไพร  ตลอดจนไม้มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ  ฯลฯ  โดยดำเนินการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น   เพื่อให้คงอยู่และเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต

            เป็นสถาบันทางการศึกษาและวิจัยด้านพฤกษศาสตร์   ดำเนินการผลิตนักผลิตนักพฤกษศาสตร์ระดับสูงสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหิดล  นเรศวร  รามคำแหง   ขอนแก่น  สงขลานครินทร์  และ  ราชภัฎ  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แม่โจ้   พายัพ  และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   ทำการวิจัยขั้นสูงร่วมกับสถาบันในประเทศ  อาทิ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี  ชีวภาพแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

            เป็นศูนย์รวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง    ที่เก็บหาจากทั่วประเทศ  โดยเฉพาะพรรณไม้ในภาคเหนือ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ไม้  ให้ชื่อถูกต้อง  และบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์เป็นข้อมูลของประเทศ

            เป็นศูนย์ข้อมูลด้านพืช  ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วยศูนย์ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์และศูนย์รวมข้อมูลพืชระบบคอมพิวเตอร์  รวมถึงเอกสารด้าน

พฤกษศาสตร์และพันธุกรรมพืชอันมีขอบเขตครอบคลุมถึงชนิดพืชต่าง ๆ  โดยเฉพาะที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

            เป็นสถานที่ศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ   ทางด้านความหลากหลายของพรรณพืชและภูมิทัศน์   ตลอดจนการสันทนาการให้ความเพลิดเพลินและความรู้แก่ผู้เยี่ยมชมโดยเฉพาะทางด้านพืช

            เป็นแหล่งปลูกฝังเยาวชน   โน้มน้าว   กล่อมเกลาจิตใจ   ให้ความรู้  ให้หวงแหนและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืช   อันจะเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ


จำนวนผู้เข้าชม : 307687

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม