ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แรม |


โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นายธีระศักดิ์ อะทะจา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฤทัย จิรอมรกุล

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุกัญญา ทับกล่ำ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววรางคณา ตระกูลสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายปฎิยุทธ์ นาคขำ

นิติกร

นายสุริยะ วงศาโรจน์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอรัญญา ธงนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภัทรพงษ์ กิจค้า

นักวิชาการเกษตร

นายสุรพงศ์ แก่นศรีสุข

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสาวิตรี เมืองหอม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภัสศรันย์ เกียรติอนันต์

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายกฤษณ์พีรัช วังพงศ์จินา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางบุญศรี ทองดี

พนักงานวิทยุ

นางสาวอรุณศรี ตนซื่อ

พนักงานวิทยุ

นายเสน่ห์ พรมมี

พนักงานดับเพลิง

นายอนุสรณ์ ลอยมี

พนักงานดับเพลิง

นายพลอย ม่วงสาม

พนักงานขับรถยนต์

นายสมนึก ถามถ้วน

พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย แสนหมื่น

พนักงานดับเพลิง

นายวันเผด็จ สิงห์ชัย

พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววีริยารัศมิ์ ปัญญาเมือง

คนงานทั่วไป

นายวีระศักดิ์ ถามถ้วน

คนงานทั่วไป

นายชนะพล ศรีทรายมูล

คนงานทั่วไป

นายนคริน อินต๊ะ

คนงานทั่วไป

-ว่าง-

คนงานทั่วไป

นางสาวรัฐการ โก่งเกษร

คนงานทั่วไป

นางสาววิมาลา ใหม่คำ

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
05/10/2020 36 2547 3829 2822 29881 13743 75680 44.192.254.173