ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แรม |


โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นางรุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนิภาพร จงสุข

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุกัญญา ทับกล่ำ

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววรางคณา ตระกูลสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นายปฎิยุทธ์ นาคขำ

นิติกร

นางสาววรัชยา คำภีระ

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรัชนีกร รัฐศาสตร์นาวิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภัทรพงษ์ กิจค้า

นักวิชาการเกษตร

สิบเอกสมบัติ ถ้วยเงิน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสาวิตรี เมืองหอม

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนภัสศรันย์ เกียรติอนันต์

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายอรุณ อุลัย

นักวิชาการสาธารณสุข

นางบุญศรี ทองดี

พนักงานวิทยุ

นางสาวอรุณศรี ตนซื่อ

พนักงานวิทยุ

นายเสน่ห์ พรมมี

พนักงานดับเพลิง

นายอนุสรณ์ ลอยมี

พนักงานดับเพลิง

นายพลอย ม่วงสาม

พนักงานขับรถยนต์

นายสมนึก ถามถ้วน

พนักงานขับรถยนต์

นายอุทัย แสนหมื่น

พนักงานดับเพลิง

นายวันเผด็จ สิงห์ชัย

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวณภัชนิชา ลอยมี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววีริยารัศมิ์ ปัญญาเมือง

คนงานทั่วไป

นายวีระศักดิ์ ถามถ้วน

คนงานทั่วไป

นายพุฒิพงษ์ เทพทินกร

คนงานทั่วไป

นายจักรกฤษณ์ ภูช่างทอง

คนงานทั่วไป

นางสาวรัฐการ โก่งเกษร

คนงานทั่วไป

นางสาววิมาลา ใหม่คำ

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
05/10/2020 2 438 38 801 21081 5899 26980 3.235.56.11