• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ร่วมวางแผน

1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

2.การประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565)

3.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรมเพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

4.การประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563

5.การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่แรมเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

6.การประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1

7.การประชุมคณะกรรมพัฒนาทองถิ่นเพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมครั้งที่ 1

-ร่วมดำเนินงาน

-ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

-ร่วมคิดตามประเมินผล

1.การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 304957

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม