• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

การคัดแยกขยะ

 

ในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมาก ถ้าหากมีประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มีมีแนวทางลดปริมาณขยะ อนาคตจะก่อให้เกิดปัญหาที่จะก่อผลกระทบในด้านต่างๆ ในชุมชนหรือองค์กรได้แก่

1.ชุมชนหรือองค์กรสกปรกเสียทัศนียภาพ

2.เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเป็นแหล่งปนเปื้อนสารพิษแหล่งน้ำเน่าเสีย

3.ท่อระบายน้ำอุดตันอากาศเป็นพิษ

4.ขยะบางชนิดย่อยสลายยากเช่น โฟม พลาสติก

 

สาเหตุที่เราทุกคนควรช่วยกันคัดแยกขยะ

การรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคัดแยก

ขยะ เป็นแนวทางที่จะลดปริมาณและเกิดผลมหาศาล ดังนี้

1.สามารถลดปริมาณขยะลงได้

2.สามารถประหยัดงบประมาณลงได้

3.สามารถนำกลับมาใช้ใหม่

4.สามารถลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

5.สามารถช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

                                                     

แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์

โดยทั่วไปการแยกขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน โรงเรียน ตลาด และสถานที่อื่นๆ นั้นแยกได้เป็น 4 ประเภท

1.ขยะเศษอาหาร แยกเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีปุ๋ยหมัก

2.ขยะที่ยังใช้ได้ หรือขยะรีไซเคิลแยกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ โดยนำกลับเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

3.ขยะพิษ แยกเพื่อรวบรวมส่งกำจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจใช้ได้ทั้งวิธีการฝังกลบโยวิธีพิเศษ และการเผาหลังจากวัสดุผ่านกระบวนการผลิต จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

4.ขยะอื่นที่ย่อยสลายยาก 

 

การมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหา ขยะ ด้วย 3R

เป็นวิธีง่ายๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการดำเนินการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะ โดย...เริ่มต้นที่ต้นทาง (ที่บ้าน)

R1  Reduce

การลดปริมาณขยะมูลฝอย คือการเลือกใช้สินค้า ที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือเกิดน้อยที่สุดเช่น ใช้สินค้าที่ใช้ ภาชนะรีไซเคิลได้ การใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายสินค้าการใช้ปิ่นโตใส่อาหารแทนกล่องโฟม หรือถุง ใช้สินค้าชนิดเติม เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้น

R2  Reuse

การใช้ คือการนำสิ่งของ(ขยะ) ที่ต้องทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่น เช่น การนำขวดน้ำอัดลมมาปลูกต้นไม้ การนำกล่องเครื่องสำอางมาใช้ใส่ดินสอ อุปกรณ์เครื่องเขียน หรือการนำยางรถยนต์เก่ามาทำถังใส่ขยะ

R3  Recycle

การนำกลับมาใช้ใหม่ คือการนำเอาสิ่งของหรือวัสดุ(ขยะ)ที่จะทิ้ง ไปแปรรูปในกระบวรการอุตสาหกรรม เช่นการนำแก้วแตกไปหลอม แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

 

 

คลิ๊ก!!วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์

 

คลิ๊ก!!วิธีประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 307710

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม