• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


งาน กองคลัง

    ลดขั้นตอน ............. การให้บริการประชาชน

 

ขั้นตอนการจด/เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์

1.รับคำร้อง (แบบ ทพ) และตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้อง 5 นาที

2.พิมพ์รายการข้อมูลตามแบบในระบบคอมพิวเตอร์ 10 นาที

3.อนุมัติการจด/เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 2 นาที

4.ออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบพด0403) 3 นาที

5.ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้จด/เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิขย์ 5 นาที

 

 yes yes yes yes yes yes yes yes

งานจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษี

ประชาชนยื่นแบบชำระภาษี1นาที เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเสนอเอกสาร2นาทีชำระเงินออกใบเสร็จรับเงิน2นาที

ประชาชนยื่นแบบขำระภายใน1นาที เจ้าหน้าที่ประเมินตรวจสอบและแจ้งประเมิน2นาที รับชำระเงินออกใบเสร็จ2นาที

ประชาชนยื่นแบบชำระ1นาทีตรวจสอบเนื้อที่/ไร่1นาทีรับชำระเงินออกใบเสร็จรับเงิน2นาที

  yes yes yes yes yes yes yes yes

 


จำนวนผู้เข้าชม : 305005

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม