• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 2

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กองการศึกษา

 

นางสมัชญาร์ ดูสาย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นางธัญพร คำพิชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุพรรณี รัตนภูมิ 
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านป่าม่วง
นางคำแปง ปันรัตน์ทน
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่ขิ
นางสาวปทิตตา ขวัญมณีกุล
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยเก่า
  นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยใหม่ 
นางสาวมาลี ขาเหล็ก
ครู
 
นางสาวมยุรี เร่งรัด
ครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวจิตรารัตน์  ฉัตรวรางค์เมฆ 
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวทับทิม หันธนู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติกานต์  พิมพขันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิมา จรัสวัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก
 
     
นางสาวกนกวรรณ กลมเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด
     

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 133922

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม