• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กองคลัง

 

นางสายสมร ปัญญาเมือง

ผู้อำนวยการกองคลัง   

นางสุภาพร อิสระกิจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวศิรินทิพย์ สำราญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอารยา วงศ์เปีย
นักวิชาการคลัง
นางกาณจนา  ศรีมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฎิบัติงาน
นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ฤทธิ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์แรม ภูเขา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

                        

                      นายจักรพันธ์ ม่วงมา
                      พนักงานรับส่งเอกสาร


จำนวนผู้เข้าชม : 305011

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม