• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบาลตำบลแม่แรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แรม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แรม ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563
โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ การสอนทำหน้ากากผ้า และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง และเทศบาลตำบลแม่แรม
และในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แรม ได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพตนเอง และได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงาน เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ต่อตนเอง และชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่แรมต่อไป


จำนวนผู้เข้าชม : 318160

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม